Phái lập hiến ở Pháp thuộc tầng lớp nào? Những chính sách tiến bộ

Nguyễn Minh Khánh
tháng 6 16, 2023
Last Updated

 Phái lập hiến trong cách mạng Pháp là một nhóm người đã có vai trò quan trọng trong việc xác định và thúc đẩy quá trình lập hiến của nước Pháp trong giai đoạn cách mạng. Họ đã đưa ra những ý tưởng tiến bộ về cải cách kinh tế, chính trị và quân sự, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thay đổi của xã hội Pháp trong thời kỳ này.

Nguyên nhân ra đời của phái lập hiến

Trước khi đi vào chi tiết , chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân ra đời về phái lập hiến trong cách mạng Pháp. Cách mạng Pháp diễn ra trong những năm cuối thế kỷ XVIII. Khi đó, Pháp đối mặt với những vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị nghiêm trọng. Bấy lâu nay, nhà vua, tầng lớp quý tộc đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Trong khi đó, người dân bình thường và tầng lớp tư sản chịu đựng bất công và áp bức.

Phái lập hiến ở Pháp
Tranh vẽ phái lập hiến


Với mục tiêu loại bỏ chế độ quân chủ chuyên chế và tạo ra một xã hội công bằng hơn, nền cách mạng ở Pháp đã cần sự đổi mới trong việc thiết lập lại luật lệ cho đất nước. Chính vào lúc này, phái lập hiến xuất hiện và đã xây dựng một hiến pháp đầu tiên cho nước Pháp.

Phái lập hiến ở Pháp thuộc tầng lớp nào?

Phái lập hiến trong cách mạng Pháp không thuộc vào một tầng lớp cụ thể. Thành viên của phái này bao gồm các nhà triết học, luật sư, nhà văn, các thành viên khác đến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều thành viên chủ chốt của phái lập hiến đa phần đều thuộc tầng lớp tư sản. Vì vậy, cuộc cách mạng nước Pháp còn được gọi là cuộc cách mạng tư sản Pháp.

Những thành viên nổi tiếng của phái lập hiến trong cách mạng Pháp

Maximilien Robespierre: Là một luật sư và chính khách nổi tiếng, Robespierre đã có đóng góp không thể xem nhẹ vào phái lập hiến. Ông tuyên truyền cho các nguyên tắc dân chủ và công bằng xã hội, và được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong Thời đại Khủng hoảng.
Marquis de Lafayette: Nguyên là sĩ quan quân đội Pháp, Lafayette được biết đến là người ủng hộ dân chủ và tự do cá nhân. Ông đã có một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các ý tưởng về hiến pháp mới cho nước Pháp và là một thành viên quan trọng trong phái lập hiến.
Emmanuel Sieyès: Là một nhà triết học và chính khách, Sieyès đã có những đóng góp ý nghĩa vào việc xác định cơ bản về hiến pháp. Ông đã đề xuất nguyên tắc chia quyền và tạo ra một chính phủ vì dân.
Jean-Jacques Rousseau: Nhà triết học và nhà văn nổi tiếng, Rousseau đã ảnh hưởng đến tư tưởng của phái lập hiến thông qua các tác phẩm về chính trị và xã hội. Ông đã thúc đẩy ý nghĩa của việc nhân dân làm chủ đất nước và quyền tự do cá nhân.
Abbé Sieyès: Một linh mục và nhà văn, Abbé Sieyès đã trở thành một thành viên quan trọng của phái lập hiến trong việc loại bỏ đặc quyền quý tộc và đề ra một cơ sở lý thuyết về quyền công dân.

Những chính sách tiến bộ của phái lập hiến trong cách mạng Pháp

Phái lập hiến trong cách mạng Pháp đã đưa ra những chính sách tiến bộ quan trọng, góp phần vào sự phát triển và thay đổi của xã hội Pháp vào thời điểm đó. Dưới đây là một số chính sách tiến bộ đã được áp dụng:

Cải cách kinh tế

 • Tiêu chuẩn bảo vệ lao động: Phái lập hiến đề xuất việc thiết lập các tiêu chuẩn bảo vệ lao động, bao gồm giới hạn số giờ làm việc và mức lương công bằng.
 • Hủy bỏ chế độ đặc quyền: Phái lập hiến đấu tranh để loại bỏ chế độ đặc quyền quý tộc trong kinh tế, đồng thời khuyến khích tự do kinh doanh và sự cạnh tranh công bằng.
 • Thúc đẩy nông nghiệp và công nghiệp: Phái lập hiến đề xuất cải cách nông nghiệp và công nghiệp để tạo ra một nền kinh tế phát triển và đa dạng.
 • Thuế công bằng: Phái lập hiến ủng hộ việc áp dụng thuế công bằng cho tất cả các tầng lớp xã hội, đảm bảo trách nhiệm tài chính công cần thiết.

Cải cách chính trị

 • Phân chia quyền lực: Phái lập hiến đề xuất chia quyền lực giữa các cơ quan chính phủ và gắn kết nguyên tắc hạn chế quyền lực của nhà vua còn được biết đến với tên gọi chế độ quân chủ lập hiến. Nghĩa là nhà vua phải tuân theo hiến pháp của đất nước.
 • Phái lập hiến thúc đẩy việc thành lập một nền tảng dân chủ, trong đó quyền tự do cá nhân và quyền công dân được tôn trọng và bảo vệ.
 • Phái lập hiến đấu tranh để tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Từ đó, họ đảm bảo sự tự do tín ngưỡng và công bằng đối với tất cả các tôn giáo.
 • Phái lập hiến ủng hộ quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến, đồng thời chống lại bất kỳ hình phạt nào đối với việc biểu đạt ý kiến riêng.
 • Phái lập hiến đã công bố tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái.

Cải cách quân sự

 • Phái lập hiến đề xuất hình thành một Quân đội do dân làm chủ thay cho quân đội hoàng gia, nhằm đảm bảo quyền tự do và phòng thủ cho quốc gia.
 • Tăng cường quân đội và sức mạnh quốc gia: Phái lập hiến nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội trong việc bảo vệ đất nước và địa vị quốc gia, đồng thời khuyến khích nâng cao sức mạnh quân sự.

Vai trò của phái lập hiến trong việc xác định hiến pháp của Pháp

Phái lập hiến có vai trò quan trọng trong việc xác định hiến pháp của Pháp trong giai đoạn cách mạng. Họ đã đề xuất những ý tưởng, nguyên tắc và chính sách tiến bộ để tạo ra một hiến pháp mới phù hợp với mục tiêu loại bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thúc đẩy công bằng và tự do.

Phái lập hiến trong cách mạng


Phái lập hiến đã tham gia vào các cuộc tranh luận, thảo luận, thương thảo với các nhóm chính trị khác trong xã hội Pháp lúc bấy giờ. Qua đó, họ đã lập nên nội dung, cấu trúc và nguyên tắc cơ bản của hiến pháp mới cho Pháp.

Những tác động của phái lập hiến trong cách mạng Pháp

Việc hình thành và hoạt động của phái lập hiến đã có những tác động sâu sắc đến cách mạng Pháp và xã hội Pháp nói chung. Dưới đây là một số tác động quan trọng:

 • Phái lập hiến đã thúc đẩy việc thành lập một nền tảng dân chủ mới, trong đó nguyên tắc tự do và công bằng được đặt lên hàng đầu.
 • Nhờ những chính sách tiến bộ, phái lập hiến đã góp phần vào việc thay đổi cấu trúc xã hội, loại bỏ các đặc quyền của tầng lớp quý tộc và tạo ra một xã hội công bằng hơn trước.
 • Phái lập hiến đã lan tỏa những tư tưởng về quyền tự do cá nhân, quyền công dân và chính phủ dân chủ, tạo đà cho sự phát triển của các phong trào dân chủ và tiến bộ ở Pháp và trên thế giới.
 • Thiết lập cơ sở pháp lý mới: Các ý tưởng và đề xuất của phái lập hiến đã được thể hiện trong việc xác định hiến pháp mới cho Pháp. Điều này đã tạo ra một cơ sở pháp lý mới, ghi nhận các quyền và tự do cơ bản của công dân và thiết lập hệ thống quyền lực chia tách.
 • Hiến pháp nước Pháp sau cách mạng đã trở thành một mô hình hiến pháp kiểu mẫu cho nhiều quốc gia khác trên thế giới noi theo.

>> Có thể bạn muốn hiểu hơn về cách mạng Pháp. Xem bài viết chi tiết cách mạng tư sản Pháp.

Tóm lại, phái lập hiến trong cách mạng Pháp đã có vai trò quan trọng trong việc xác định và thúc đẩy quá trình lập hiến của Pháp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đảng pháp chính trị vô cùng đặc biệt này và hẹn gặp bạn trong những bài viết tiếp theo.

TrendingTrang chủ