Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 - Tóm tắt, diễn biến, kết quả

Nguyễn Minh Khánh
tháng 4 27, 2024
Last Updated

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 là một trong những chiến dịch quân sự quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Cuộc tiến công này đã mang lại những thắng lợi vang dội, đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và tay sai, tạo ra những điều kiện quan trọng để đẩy nhanh cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Tóm tắt chiến dịch Đông - Xuân

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954
Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 được Đảng và nhân dân Việt Nam thực hiện với những mục tiêu và phương hướng chiến lược như sau:

Mục tiêu Phương hướng chiến lược
Tiêu diệt địch Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu
Giải phóng đất đai Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng
Tạo điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của địch  

Để thực hiện mục tiêu và phương hướng này, Đảng và nhân dân Việt Nam đã tiến hành 4 cuộc tiến công chiến lược:

 1. Cuộc tiến công Lai Châu vào tháng 12/1953
 2. Cuộc tiến công Trung Lào vào tháng 12/1953
 3. Cuộc tiến công Thượng Lào vào tháng 01/1954
 4. Cuộc tiến công Điện Biên Phủ vào tháng 03-05/1954

Những cuộc tiến công này đã đạt được những thắng lợi quan trọng, tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến tới chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định bước ngoặt của cả cuộc kháng chiến chống Pháp.

Diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954

Cuối tháng 9/1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn kế hoạch quân sự trong Đông Xuân 1953 - 1954. Nhiệm vụ chính là tiêu diệt địch. Phương hướng chiến lược là tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng mà tạo cho ta những điều kiện thuận lợi mới để ta tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng.

Để thực hiện kế hoạch này, Đảng và nhân dân Việt Nam đã thực hiện bốn cuộc tiến công chiến lược:

 1. Cuộc tiến công Lai Châu:
  • Ngày 10/12/1953, chủ lực ta tiến công Lai Châu, giải phóng toàn bộ thị xã (trừ Điện Biên) Na-va buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động tăng cường Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.
 1. Cuộc tiến công Trung Lào:
  • Tháng 12/1953, liên quân Lào - Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Xa-van-na-khet và Xê-nô. Na-va buộc phải tăng viện cho Xê-nô. Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ ba của Pháp.
 1. Cuộc tiến công Thượng Lào:
  • Tháng 01/1954, liên quân Lào - Việt tiến công Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và toàn tỉnh Phong Xa-lì. Na-va đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Pha-bang và Mường Sài. Luông Pha-bang và Mường Sài thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.

      4. Cuộc tiến công Điện Biên Phủ vào tháng 03-05/1954:

Với những cuộc tiến công này, Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thắng lợi quan trọng, tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến tới chiến dịch Điện Biên Phủ.

Kết quả cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 đã đạt được những kết quả quan trọng, bao gồm:

 1. Về quân sự:
  • Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng phải dịch chuyển, tập trung quân ở những nơi quan trọng.
  • Giải phóng nhiều vùng đất, thu hẹp vùng kiểm soát của thực dân Pháp, mở rộng vùng tự do.
  • Tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến tới chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định bước ngoặt của cả cuộc kháng chiến.
 1. Về chính trị:
  • Đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và tay sai, buộc chúng phải dịch chuyển, tập trung quân ở những nơi quan trọng, làm suy yếu thế và lực của chúng.
  • Củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối cách mạng của Đảng, vào khả năng giải phóng dân tộc.
  • Nâng cao ý chí và quyết tâm của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
 1. Về kinh tế - xã hội:
  • Giải phóng nhiều vùng đất, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng chính quyền cách mạng.
  • Mở rộng vùng tự do, thu hẹp vùng kiểm soát của thực dân Pháp.

Như vậy, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 đã đạt được những thắng lợi to lớn, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến tới chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định bước ngoặt của cả cuộc kháng chiến.

Ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện ở những điểm sau:

 1. Về chính trị - quân sự:
  • Đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và tay sai, buộc chúng phải dịch chuyển, tập trung quân ở những nơi quan trọng, làm suy yếu thế và lực của chúng.
  • Tạo điều kiện thuận lợi để tiến tới chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định bước ngoặt của cả cuộc kháng chiến.
 1. Về kinh tế - xã hội:
  • Giải phóng nhiều vùng đất, đưa kháng chiến vào giai đoạn mới, thu hẹp vùng kiểm soát của thực dân Pháp, mở rộng vùng tự do, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng chính quyền cách mạng.
 1. Về tư tưởng - văn hóa:
  • Củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối cách mạng của Đảng, vào khả năng giải phóng dân tộc.
  • Nâng cao ý chí và quyết tâm của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 là một mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Kết luận

Thông qua cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 Đảng và nhân dân Việt Nam đã đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và tay sai. Những bài học quý giá từ cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 vẫn luôn là nguồn cổ vũ và động viên to lớn cho các thế hệ cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TrendingTrang chủ