Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Nguồn gốc, 3 qui luật và ví dụ

Nguyễn Minh Khánh
tháng 12 11, 2023
Last Updated

 Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong những trường phái triết học quan trọng của thế giới, được đặt ra bởi nhà triết học Karl Marx và Friedrich Engels vào thế kỷ 19. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc, qui luật và sự khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì?

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trường phái triết học cho rằng sự tồn tại của con người và xã hội được quyết định bởi các điều kiện vật chất, chứ không phải bởi ý thức hay tinh thần. Điều này có nghĩa là con người và xã hội được xem như một sản phẩm của các lực lượng vật chất, bao gồm cả kinh tế, chính trị và xã hội.

chủ nghĩa duy vật lịch sử
Chủ nghĩa duy vật lịch sử


Theo Karl Marx, "tồn tại xác định ý thức". Tức là, ý thức của con người và xã hội được hình thành dựa trên điều kiện vật chất hiện tại. Vì vậy, để hiểu được xã hội và con người, chúng ta cần phải tìm hiểu các điều kiện vật chất đó. Chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng cho rằng sự tiến bộ của xã hội là do sự phát triển của các lực lượng sản xuất, chứ không phải do tinh thần hay ý chí của cá nhân.

Những nhà triết học nổi tiếng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của chủ nghĩa duy vật lịch sử gồm Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Leon Trotsky và Antonio Gramsci. Từ những công trình của họ, chủ nghĩa duy vật lịch sử đã được phát triển và hoàn thiện.

Nguồn gốc của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chủ nghĩa duy vật lịch sử có nguồn gốc từ triết học của Karl Marx và Friedrich Engels. Hai nhà triết học này đã phát triển và hoàn thiện lý thuyết của chủ nghĩa duy vật lịch sử trong cuốn sách "Các nhà sản xuất hiện tại và các nhà sản xuất tương lai" (The Communist Manifesto) và "Điều kiện của giai cấp công nhân ở Anh" (Conditions of the Working Class in England).

Trong cuốn sách "Các nhà sản xuất hiện tại và các nhà sản xuất tương lai", Marx và Engels đã phân tích sự phát triển của xã hội từ giai cấp nông dân cho đến giai cấp công nhân. Họ cho rằng sự khác biệt giữa các giai cấp này là do sự phát triển của lực lượng sản xuất, chẳng hạn như sự phát triển của máy móc và công nghệ. Điều này đã dẫn đến sự thay đổi trong cách sản xuất và phân phối hàng hóa, từ đó tạo ra sự khác biệt về tài sản và quyền lực giữa các giai cấp.

3 qui luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chủ nghĩa duy vật lịch sử có ba qui luật cơ bản để giải thích sự phát triển của xã hội và con người. Đó là qui luật về sự phát triển của lực lượng sản xuất, qui luật về sự phát triển của quan hệ sản xuất và qui luật về sự phát triển của ý thức xã hội.

Qui luật về sự phát triển của lực lượng sản xuất

Qui luật này cho rằng sự phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định và cơ bản nhất trong sự phát triển của xã hội. Lực lượng sản xuất bao gồm các công cụ, máy móc, kỹ thuật và nhân lực được sử dụng để sản xuất hàng hóa. Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách sản xuất và phân phối hàng hóa, từ đó tạo ra sự khác biệt giữa các giai cấp trong xã hội.

Qui luật về sự phát triển của quan hệ sản xuất

Qui luật này cho rằng quan hệ sản xuất, tức là mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội, sẽ thay đổi theo sự phát triển của lực lượng sản xuất. Ví dụ, khi công nghệ phát triển, sự cạnh tranh giữa các công ty sẽ gia tăng, từ đó dẫn đến sự khác biệt về tài sản và quyền lực giữa các giai cấp. Qui luật này cũng cho rằng sự phát triển của quan hệ sản xuất sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách xã hội tổ chức và quản lý.

Qui luật về sự phát triển của ý thức xã hội

Qui luật này cho rằng ý thức xã hội, bao gồm cả tư tưởng, giá trị và niềm tin của con người, sẽ thay đổi theo sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, ý thức xã hội không phải là một yếu tố độc lập, mà nó được hình thành và ảnh hưởng bởi các điều kiện vật chất hiện tại.

Ví dụ về chủ nghĩa duy vật lịch sử

Để hiểu rõ hơn về chủ nghĩa duy vật lịch sử, chúng ta có thể xem xét ví dụ về sự phát triển của công nghiệp ở Anh vào thế kỷ 19. Trước khi công nghiệp hóa, Anh là một quốc gia nông nghiệp với hệ thống sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và thủ công. Tuy nhiên, với sự phát triển của lực lượng sản xuất như máy móc và công nghệ, Anh đã trở thành một trong những quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới.

Sự phát triển của công nghiệp đã tạo ra sự khác biệt về tài sản và quyền lực giữa các giai cấp trong xã hội. Các tầng lớp công nhân đã bị bóc lột và sống trong điều kiện khốn khổ, trong khi các tầng lớp tư sản ngày càng giàu có và có quyền lực hơn. Điều này chứng minh qui luật về sự phát triển của lực lượng sản xuất và qui luật về sự phát triển của quan hệ sản xuất trong chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử trong đời sống

Chủ nghĩa duy vật lịch sử không chỉ là một lý thuyết triết học, mà nó còn được áp dụng rộng rãi trong đời sống thực tế. Ví dụ, trong kinh tế, chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách sản xuất và phân phối hàng hóa, từ đó tạo ra sự khác biệt giữa các giai cấp trong xã hội. Vì vậy, để giải quyết các vấn đề kinh tế, chúng ta cần phải tập trung vào việc phát triển lực lượng sản xuất.

Trong chính trị, chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng sự phát triển của quan hệ sản xuất sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách xã hội tổ chức và quản lý. Do đó, để xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ, chúng ta cần phải thay đổi các quan hệ sản xuất hiện tại.

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng

Mặc dù có những điểm tương đồng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng là hai trường phái triết học khác nhau. Chủ nghĩa duy vật biện chứng được đặt ra bởi nhà triết học người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel và được phát triển bởi Karl Marx. Trong khi đó, chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trường phái riêng biệt của Karl Marx và Friedrich Engels.

Mặc dù cả hai trường phái này đều cho rằng sự tồn tại của con người và xã hội được quyết định bởi các điều kiện vật chất. Tuy nhiên, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng ý thức xã hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Trong khi đó, chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng ý thức xã hội chỉ là một sản phẩm của các điều kiện vật chất hiện tại.

Vai trò của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chủ nghĩa duy vật lịch sử có vai trò quan trọng trong việc giải thích và hiểu được sự phát triển của xã hội và con người. Nó cũng là một công cụ để phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội và kinh tế hiện tại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ triết học và khoa học xã hội đến kinh tế và chính trị.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ví dụ, trong khoa học xã hội, các nhà nghiên cứu đã áp dụng lý thuyết của chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải thích sự phát triển của xã hội và con người. Trong công nghệ, chủ nghĩa duy vật lịch sử đã được áp dụng để phát triển các công nghệ mới và cải tiến các quy trình sản xuất.

Kết luận

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong những trường phái triết học quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến xã hội hiện đại. Hy vọng bài viết đã giúp chúng ta hiểu được sự phát triển của xã hội và con người theo chủ nghĩa duy vật lịch sử. Từ đó tìm ra các giải pháp cho các vấn đề xã hội và kinh tế hiện tại.

TrendingTrang chủ