Ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 07, 2024
Last Updated

 Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử có tầm quan trọng to lớn, không chỉ đối với nước Nga mà còn cho cả thế giới. Dựa theo SGK lịch sử lớp 9, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và phong trào cách mạng thế giới.

Tóm tắt nội dung bài học

Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và phong trào cách mạng thế giới


  • Cách mạng tháng Mười Nga đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản đế quốc phương Tây.
  • Làn sóng cách mạng đã dâng cao trên toàn thế giới, lan rộng từ châu  Âu sang châu Á, châu Mĩ và châu Phi.
  • Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) được thành lập năm 1919, là giai đoạn mới trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng thế giới.
  • Sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp (1920) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921) tạo điều kiện truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào?

  • Cách mạng tháng Mười Nga đã khơi dậy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. 
  • Thành lập Quốc tế thứ ba Quốc tế Cộng sản năm 1919 là bước tiến mới trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng toàn cầu.
  • Những sự kiện này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định của Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam sau này. 
  • Sự ra đời của nhiều đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 và Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lan truyền chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới là vô cùng to lớn. Cách mạng tháng Mười Nga là sự khẳng định mạnh mẽ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, là ngọn cờ đầu cho phong trào cách mạng thế giới. Nó đã dẫn đến sự ra đời của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.

>> Xem bài học tiếp theo: Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919 - 1925).

Tài liệu tham khảo:
  • SGK Lịch sử lớp 9.

TrendingTrang chủ