Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925) - Mục tiêu, tính chất - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 08, 2024
Last Updated

Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925) đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài học

Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925)


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh, thu hút nhiều tầng lớp tham gia, nhất là ở thành thị.

Giai cấp tư sản dân tộc vươn lên giành vị trí khá hơn trong nền kinh tế Việt Nam, phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì.

Giai cấp tư sản dùng báo chí để bênh vực quyền lợi, thành lập Đảng Lập hiến để tập hợp lực lượng, đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ.

Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức được tập hợp trong những tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên...

Họ xuất bản báo tiến bộ, lập nhà xuất bản tiến bộ và tiếng bom của Phạm Hồng Thái thúc đẩy phong trào tiến lên, mở màn thời đại đấu tranh mới của dân tộc.

Hai sự kiện nổi bật là đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh.

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai

Mục tiêu của phong trào dân tộc, dân chủ công khai trong giai đoạn này là:

  • Giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
  • Đòi hỏi các lợi ích về kinh tế
  • Đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp tư sản dân tộc.

Tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai là:

  • Đều được lãnh đạo bởi giai cấp tư sản dân tộc
  • Đa dạng hình thức bao gồm viết báo, xuất bản sách, thành lập các tổ chức chính trị, tổ chức cuộc biểu tình, cuộc diễn hành, và các hoạt động tranh đấu chính trị khác.
  • Tính tổ chức và kêu gọi đoàn kết. Các cuộc đấu tranh trong phong trào này thường được tổ chức và đoàn kết bởi các nhóm người cùng chí hướng. Những tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đáng Thanh niên đã tập hợp các tầng lớp nhân dân và phối hợp hoạt động để đạt được mục tiêu chung.

Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên

Những điểm tích cực:

Tăng cường ý thức dân tộc: Phong trào dân tộc dân chủ trong giai đoạn này đã đóng góp quan trọng trong việc tăng cường ý thức dân tộc và niềm tự hào dân tộc. Nhờ những hoạt động của phong trào, nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa của độc lập, tự do và dân chủ, và đã bắt đầu đấu tranh cho những mục tiêu này.

Sự phát triển của báo chí tiến bộ: Phong trào này đã thúc đẩy sự phát triển của báo chí tiến bộ, như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê. Những tờ báo này đã đóng vai trò vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền và tiếp sức cho phong trào dân tộc dân chủ, cũng như thúc đẩy ý thức dân tộc và xã hội trong quần chúng.

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong giai đoạn này đã được tổ chức mạnh mẽ và đa dạng. Các tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt và Đáng Thanh niên đã tập hợp các tầng lớp tiểu tư sản trí thức và đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa ý thức dân tộc và tư tưởng dân chủ trong xã hội.

  • Điểm hạn chế:

Sự phụ thuộc vào tầng lớp tư sản: Một điểm hạn chế của phong trào dân tộc dân chủ trong giai đoạn này là sự phụ thuộc quá mức vào tầng lớp tư sản. Một số tư sản và địa chủ lớn đã sử dụng phong trào này để đạt lợi ích cá nhân và thỏa hiệp với thực dân Pháp, thay vì đấu tranh mạnh mẽ hơn cho lợi ích của toàn dân.

Hạn chế trong cơ cấu tổ chức: Mặc dù có sự tổ chức mạnh mẽ, nhưng phong trào này vẫn còn hạn chế trong việc cơ cấu và phân công nhiệm vụ. Điều này đã làm giảm hiệu quả và tầm ảnh hưởng của phong trào trong việc thúc đẩy sự thay đổi xã hội và chính sách của chính quyền thực dân.

Sự hạn chế về tổ chức đại chúng: Phong trào này chủ yếu tập trung vào tầng lớp tiểu tư sản trí thức và chưa thực sự liên kết mạnh mẽ với tầng lớp lao động và nông dân. Điều này đã làm giảm khả năng ảnh hưởng của phong trào đối với toàn bộ xã hội.

Hy vọng bài học này đã giúp các em hiểu hơn về phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925) , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

>> Xem lại bài học trước: Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga.

TrendingTrang chủ