Phong trào công nhân (1919 - 1925) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 08, 2024
Last Updated

Phong trào công nhân trong giai đoạn 1919-1925 diễn ra vô cùng sôi động và để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học phong trào công nhân (1919 - 1925) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Phong trào công nhân (1919 - 1925)


Phong trào công nhân ở Việt Nam bắt đầu phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi công nhân Việt Nam tiếp xúc với các cuộc đấu tranh của công nhân, thuỷ thủ Pháp và Trung Quốc chống lại chế độ thực dân, phong kiến. 

Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội bí mật do Tôn Đức Thắng lãnh đạo, là tổ chức công nhân đầu tiên ở Việt Nam có tính chất chính trị.

Năm 1922, công nhân Bắc Kì đấu tranh đòi quyền nghỉ ngày chủ nhật có lương, mở đầu cho các cuộc bãi công liên tiếp ở các nhà máy, xưởng, sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì.

Năm 1925, cuộc bãi công của thợ máy Ba Son ở Sài Gòn là cuộc đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị cao nhất của phong trào công nhân Việt Nam, nhằm ngăn chặn tàu chiến Pháp chở quân sang đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quốc. Cuộc bãi công này thắng lợi và tạo ra sức ép lớn đối với chính quyền thực dân Pháp.

- Phong trào công nhân Việt Nam từ đây bước vào một giai đoạn mới, có sự tham gia của các tổ chức cách mạng, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 1930.

Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

Theo bài giảng, trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân tại Việt Nam đã phát triển trong bối cảnh hoạt động của tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 tại Sài Gòn. Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và công nhân thuỷ thủ Trung Quốc tại các bến cảng lớn như Hương Cảng, Thượng Hải vào năm 1921 cũng đã có tác dụng khích lệ và động viên công nhân Việt Nam trong cuộc chiến tranh và là nguyên nhân khiến cho phong trào công nhân tại Việt Nam tiến bộ hơn sau chiến tranh.

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Để khẳng định sự phát triển cao hơn của phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng ta có thể dựa vào những điểm sau: Công nhân nước ta đã thành lập các tổ chức bí mật và độc lập với tính chất chính trị, như Công hội do Tôn Đức Thắng lãnh đạo.

Họ đã không chỉ đấu tranh cho quyền lợi kinh tế mà còn cho quyền lợi chính trị, thể hiện lòng đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc, như trong cuộc bãi công Ba Son năm 1925. 

Công nhân nước ta đã tiếp xúc với chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua các tổ chức cách mạng quốc tế, như Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những điểm này cho thấy sự tiến bộ về ý thức, tổ chức và mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân nước ta so với giai đoạn trước chiến tranh. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. 

Phong trào công nhân trong giai đoạn này đã mở ra một giai đoạn mới cho phong trào cách mạng Việt Nam. Mong rằng các bạn đã hiểu bài phong trào công nhân (1919 - 1925), đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

 >> Xem lại bài học trước: Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925).

TrendingTrang chủ