So sánh chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân - Khác và giống nhau

Nguyễn Minh Khánh
tháng 4 12, 2024
Last Updated

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân là những khái niệm quan trọng trong lịch sử phát triển của nhân loại. So sánh chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân khác nhau và giống nhau ở điểm nào?

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân là gì?

Chủ nghĩa đế quốc là một hình thức thống trị chính trị, kinh tế, đôi khi là quân sự của một quốc gia mạnh hơn đối với các quốc gia khác. Đặc điểm chính của chủ nghĩa đế quốc là không nhất thiết phải biến các quốc gia đó trở thành thuộc địa. Thay vào đó, một quốc gia đế quốc có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến các quốc gia khác thông qua các phương tiện như quân sự, chính trị, hoặc kinh tế mà không cần sự chiếm đóng lãnh thổ.

So sánh chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân


Chủ nghĩa thực dân là một hình thức chế độ chính trị nơi một quốc gia kiểm soát trực tiếp một vùng lãnh thổ xa xứ, thường là ở nước ngoài. Trong chủ nghĩa thực dân, quốc gia thực dân kiểm soát hoàn toàn chính trị, kinh tế và văn hóa của vùng lãnh thổ thuộc địa. Thuộc địa thường bị coi là một phần mở rộng của quốc gia thực dân và chịu sự cai trị trực tiếp của chính phủ thực dân.

Những điểm khác nhau giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân

Sự khác biệt về mục đích và động cơ:

 • Chủ nghĩa đế quốc: Mở rộng quyền lực, vị thế, an ninh quốc gia.
 • Chủ nghĩa thực dân: Kiểm soát trực tiếp và cai trị chính trị, kinh tế.

Sự khác biệt về phạm vi kiểm soát:

 • Chủ nghĩa đế quốc: Có thể kiểm soát gián tiếp thông qua kinh tế và chính trị. Ví dụ như ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ở Châu Mỹ Latinh.
 • Chủ nghĩa thực dân: Kiểm soát trực tiếp lãnh thổ thuộc địa. Ví dụ như Anh kiểm soát trực tiếp Ấn Độ trong giai đoạn 1858-1947.

Sự khác biệt về hình thức thống trị:

 • Chủ nghĩa đế quốc: Thống trị gián tiếp, sử dụng sức mạnh kinh tế và chính trị để ảnh hưởng tới các quyết định của các quốc gia khác.
 • Chủ nghĩa thực dân: Thống trị trực tiếp, thiết lập chế độ cai trị của chính quyền thuộc địa trên lãnh thổ của quốc gia khác.

Sự khác biệt về mối quan hệ giữa quốc gia thống trị và thuộc địa:

 • Chủ nghĩa đế quốc: Thuộc địa được coi như một phần mở rộng của quốc gia thống trị, gắn bó về mặt kinh tế, chính trị và văn hóa. Ví dụ như Puerto Rico, được Hoa Kỳ coi như một "lãnh thổ chưa hợp nhất" kể từ năm 1898.
 • Chủ nghĩa thực dân: Thuộc địa được coi như một phần riêng biệt, bị áp đặt chế độ cai trị của chính quyền thuộc địa. Ví dụ như các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi, nơi người dân địa phương không được hưởng quyền công dân Pháp.

Sự khác biệt về quyền tự quyết của quốc gia:

 • Chủ nghĩa đế quốc: Thuộc địa không có quyền tự quyết, các quyết định quan trọng đều do quốc gia thống trị đưa ra. Ví dụ như việc Hoa Kỳ can thiệp vào chính trị của các quốc gia Trung Mỹ vào đầu thế kỷ 20.
 • Chủ nghĩa thực dân: Thuộc địa cũng không có quyền tự quyết, nhưng có thể có một số quyền hạn nhất định trong các vấn đề địa phương. Ví dụ như các thuộc địa của Anh ở Châu Phi có một số quyền tự quản hạn chế trước khi giành được độc lập.

Những điểm giống nhau giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân đều là những chính sách mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của một quốc gia mạnh hơn đối với các quốc gia khác. Tuy nhiên, có những điểm giống nhau cơ bản giữa hai chủ nghĩa này.

Cả chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân đều có mục tiêu kinh tế là tìm kiếm thị trường mới, nguồn tài nguyên và lao động giá rẻ. Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc tập trung vào việc kiểm soát các tuyến đường thương mại và thành lập các khu vực ảnh hưởng rộng lớn. Trong khi đó, chủ nghĩa thực dân tập trung vào việc chiếm đóng và khai thác trực tiếp các vùng lãnh thổ.

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân đều bóc lột và áp bức các quốc gia và dân tộc yếu hơn. Tuy nhiên, phương thức bóc lột trong chủ nghĩa đế quốc thường tinh vi hơn, dựa vào các biện pháp chính trị và kinh tế, trong khi chủ nghĩa thực dân thường sử dụng bạo lực và áp bức trực tiếp.

Cả hai đều tạo ra sự lệ thuộc và phụ thuộc của các quốc gia và dân tộc yếu hơn vào các quốc gia mạnh hơn. Trong chủ nghĩa đế quốc, sự phụ thuộc có thể được tạo ra thông qua các hiệp ước bất bình đẳng, các chính sách thương mại ưu đãi, hoặc sự can thiệp quân sự. Trong chủ nghĩa thực dân, sự phụ thuộc được thiết lập thông qua việc chiếm đóng trực tiếp và kiểm soát các nguồn lực kinh tế.

Cả chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân đều liên quan đến sự kiểm soát chính trị và quân sự của các quốc gia mạnh hơn đối với các quốc gia yếu hơn. Tuy nhiên, mức độ kiểm soát có thể khác nhau. Trong chủ nghĩa đế quốc, sự kiểm soát thường là gián tiếp, thông qua các chính phủ bù nhìn hoặc các liên minh chính trị, trong khi chủ nghĩa thực dân thường liên quan đến việc thiết lập chế độ cai trị trực tiếp và đàn áp bất đồng chính kiến.

Chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa đế quốc gồm có nước nào?

Chủ nghĩa thực dân cũ bắt đầu từ thế kỷ 15 và kéo dài đến thế kỷ 20. Các nước Châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, là những nước đầu tiên tham gia vào chủ nghĩa thực dân. Các nước này đã thiết lập các thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Các ví dụ về các thuộc địa thời kỳ chủ nghĩa thực dân cũ:

 • Thuộc địa Ấn Độ của Anh
 • Thuộc địa Đông Dương của Pháp
 • Thuộc địa Congo của Bỉ
 • Thuộc địa Angola của Bồ Đào Nha

Vào thế kỷ 19 và kéo dài đến thế kỷ 20 Các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ đã trở thành những đế quốc.

>> Xem bài viết liện quan: Tại sao gọi là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?

Như vậy chúng ta vừa thực hiện so sánh chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân là hai khái niệm lịch sử đã có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới. Dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng cả hai đều gây ra bất bình đẳng, bóc lột và áp đặt đối với các quốc gia yếu hơn. Thế giới cần phải có sự hợp tác và tôn trọng giữa các quốc gia, xây dựng một trật tự thế giới mới dựa trên sự bình đẳng và hợp tác. Chỉ khi đó, thế giới mới có thể phát triển bền vững và hài hòa cho tất cả mọi người.

TrendingTrang chủ