Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 10, 2024
Last Updated

Sự ra đời của Mặt trận dân chủ Đông Dương đã mở ra một chương mới cho phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ tại Đông Dương. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ


Đảng Cộng Sản Đông Dương xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp tại các thuộc địa.

Nhiệm vụ trước mắt là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình. Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương vào mùa hè năm 1936, sau đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương vào năm 1938.

Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quần chúng được phát động để thu thập nguyện vọng của quần chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội. Cao trào đấu tranh công khai diễn ra vào đầu năm 1937, đông đảo quần chúng tham gia, trong đó công nhân và nông dân là những lực lượng đông đảo và hăng hái nhất.

Công nhân: đòi tự do lập nghiệp đoàn, tăng lương, bớt giờ làm, thi hành luật lao động, thực hiện bảo hiểm xã hội, chống đuổi thợ, chống đánh đập, cúp phạt... Nông dân: đòi chia lại ruộng công, chống sưu cao, thuế nặng, đòi giảm tô, giảm tức... Công chức, học sinh, tiểu thương, tiểu chủ: đòi đảm bảo quyền lợi lao động, ban bố các quyền tự do dân chủ, miễn giảm các thứ thuế...

Phong trào công nhân với cuộc tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11 - 1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh, tháng 7 - 1937). Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và các đoàn thể quần chúng đã ra đời.

Từ cuối năm 1938, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Xã hội Pháp đứng đầu ngày càng thiên về hữu. Theo đà, bọn thực dân phản động Pháp ngóc đầu dậy phản công lại Mặt trận Dân chủ Đông Dương, cấm những hoạt động cách mạng và khủng bố những chiến sĩ tham gia phong trào.

Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936-1939

Các sự kiện đáng chú ý trong cuộc cách mạng dân chủ 1936-1939 tại Việt Nam bao gồm:

  • Đại hội Đông Dương giữa năm 1936.
  • Cuộc tổng bãi công của công nhân tại công ty Hòn Gai vào tháng 11 năm 1936 và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi - Vinh vào tháng 7 năm 1937.
  • Phong trào đón tiếp phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của Đông Dương vào đầu năm 1937.
  • Cuộc mít tinh ngày 15/1/1938 tại khu Đấu Xảo - Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn người.
  • Phong trào báo chí giới thiệu chủ nghĩa Mác-Lênin và tuyên truyền chính sách của Đảng.
  • Cuộc đấu tranh nghị trường.

Những sự kiện này đã góp phần tạo nên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân, đặc biệt là công nhân và nông dân, nhằm đòi hỏi tự do, dân chủ và bảo vệ quyền lợi lao động.

Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ ở Đông Dương đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Hy vọng bài học này đã giúp các em hiểu hơn về mặt trận dân chủ đông dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Tình hình thế giới và trong nước - Sử 9.

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ