Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 10, 2024
Last Updated

Những năm 1929-1933 là giai đoạn chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử thế giới và Việt Nam. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng đến Việt Nam qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Tình hình thế giới và trong nước


Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc. Giai cấp tư sản lũng đoạn ở nhiều nước tìm cách thoát khỏi khủng hoảng bằng cách thiết lập chế độ phát xít.

Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật cùng bè lũ tay sai trở thành mối nguy cơ dẫn tới chiến tranh. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù trước mắt là chủ nghĩa phát xít và đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân.

Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và tiến hành các chính sách tự do dân chủ, khiến một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam ảnh hưởng đến mọi tầng lớp nhân dân, kể cả tư sản và địa chủ nhỏ. Bọn cầm quyền phản động Đông Dương vẫn tiếp tục áp bức, bóc lột, khủng bố phong trào đấu tranh của nhân dân.

Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936-1939?

Trong giai đoạn 1936-1939, tình hình quốc tế và trong nước đã có những ảnh hưởng đáng kể đến cuộc cách mạng của Việt Nam. Trên thế giới, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 1929 đến 1933 đã gây ra bất ổn và chủ nghĩa phát xít nổi lên ở nhiều quốc gia. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân và đề ra chính sách thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước.

Trong nước, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân Việt Nam, từ giai cấp lao động cho đến tư sản và địa chủ. Bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương tiếp tục áp dụng chính sách bóc lột và đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân.

Tình hình này đã tác động đến cuộc cách mạng của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh trong giai đoạn mới. Một số tù chính trị đã được thả ra và nhanh chóng tái nhập cuộc hoạt động. Tóm lại, tình hình thế giới và trong nước đã tạo ra một bối cảnh đầy thử thách và cơ hội cho cuộc cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn 1936-1939.

Khủng hoảng kinh tế thế giới và chủ nghĩa phát xít bành trướng đã dẫn đến những thay đổi lớn trong thế giới và Việt Nam trong giai đoạn 1929-1933. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình thế giới và trong nước, đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Lực lượng cách mạng được phục hồi - Sử 9.

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ