Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 08, 2024
Last Updated

Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến Liên Xô để tìm kiếm con đường cứu nước, nơi mà chủ nghĩa xã hội đang trở thành ngọn cờ cách mạng thế giới. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học nguyễn ái quốc ở liên xô (1923 - 1924) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

  • Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, quê hương của cách mạng Tháng Mười, để dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.
  • Tại đây, Người được bầu làm thành viên Ban Chấp hành, đại diện cho các nước thuộc địa châu Á.
  • Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc ở lại Liên Xô để học tập và làm việc. Người đã nghiên cứu sâu sắc những tác phẩm của Lênin và các lãnh tụ cộng sản khác, cũng như những vấn đề thời sự của thế giới và Việt Nam.
  • Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, nơi Người đã phát biểu về tình hình và nhiệm vụ của cách mạng ở các nước thuộc địa. Người đã khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp nông dân, sự liên kết giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, cũng như sự hỗ trợ của Liên Xô cho các nước đang đấu tranh cho độc lập.
  • Những quan điểm của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội đã được Quốc tế Cộng sản công nhận và đưa vào các văn kiện chính thức. Đây là những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về cách mạng giải phóng thuộc địa, mà Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu và truyền bá vào nước ta từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • Những quan điểm này đã làm sáng tỏ con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, làm nền tảng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.

Thời gian ở Liên Xô đã có tác động rất lớn đối với tư tưởng, hành động và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Hy vọng bài học này đã giúp các em hiểu hơn về nguyễn ái quốc ở liên xô (1923 - 1924), đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Nguyễn ái quốc ở pháp (1917 - 1923) - Sử 9.

>> Xem bài học tiếp theo: Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc năm 1924 -1925

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ