Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 08, 2024
Last Updated

Bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc là khi Người sang Trung Quốc năm 1924. Dựa theo SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)


Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925), mở lớp đào tạo chính trị, xuất bản báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin.

Sách Đường Kách mệnh được xuất bản năm 1927 trình bày đường lối cách mạng giải phóng dân tộc. Tác phẩm và báo Thanh niên bí mật chuyển về nước thúc đẩy phong trào yêu nước và dân chủ.

Trước Đại hội lần thứ nhất (5/1929), hội có tổ chức cơ sở ở khắp cả nước, cùng nhiều đoàn thể quần chúng. Năm 1928, triển khai chủ trương ""vô sản hóa"". Hội viên được đưa vào lao động ở các nhà máy, hầm mỏ để giáo dục chính trị và giác ngộ quần chúng công nhân."

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?

Nguyễn Ái Quốc đã làm những việc sau để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời: - Tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu và một số thanh niên mới từ trong nước sang. - Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt. - Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo các thanh niên Việt Nam trở thành những cán bộ cách mạng. - Viết và xuất bản sách Đường Kách mệnh, báo Thanh niên, làm cơ quan tuyên truyền của Hội.

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì ?

Việc thành lập Công đoàn Cộng sản là một phần quan trọng trong việc hình thành Hội Thanh niên Cách mạng Việt Nam, vì nó cho thấy sự tồn tại của một tổ chức chính trị theo đường lối vô sản, chống lại chế độ thực dân và phong kiến, và theo đuổi mục tiêu giành được độc lập dân tộc và xây dựng xã hội cộng sản. 

Đây có thể coi là một bước quan trọng để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, khi Hội Thanh niên Cách mạng trở thành một tổ chức phụ trợ của Đảng. Đây là nơi để tập hợp, đào tạo, lãnh đạo các thanh niên tiên tiến, dũng cảm và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?

Về tư tưởng, Nguyễn Ái Quốc đã tiết lộ bản chất và tội ác của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, tụ hợp các lực lượng và truyền bá con đường cách mạng vô sản. Người đã sáng lập tờ báo Le Paria và viết nhiều bài trên các tờ báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, Tạp chí Cộng sản, Tập san Thư tín quốc tế. Người cũng đã xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh, phác thảo những vấn đề cơ bản về đường lối cứu nước đúng đắn của cách mạng Việt Nam.

Về tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã huấn luyện và đào tạo cán bộ cách mạng từ các lớp huấn luyện do Người tổ chức ở Quảng Châu, Trung Quốc. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và ra báo Thanh niên, cùng với việc mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng. Năm 1928, Người đưa ra chủ trương vô sản hoá Hội, đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để cùng sống và lao động với công nhân, từ đó tự rèn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tổ chức và lãnh đạo công nhân trong cuộc đấu tranh. 

Nhờ những hoạt động tích cực này của Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thành lập bao gồm An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. Vào ngày 3/2/1930, các tổ chức này đã hợp nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam, và con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu được hiện thực hóa.

Thời kỳ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Trung Quốc (1924 - 1925) là một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Người. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925), đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ