Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 09, 2024
Last Updated

Phong trào cách mạng Việt Nam thời kỳ 1926-1927 đã góp phần định hình tương lai đất nước. Dựa theo chương trình lịch sử lớp 9, chúng ta sẽ học về bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927)


Năm 1926 - 1927, phong trào bãi công của công nhân viên chức, học sinh, học nghề, diễn ra liên tiếp khắp cả nước. Lớn nhất là các cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân hai đồn điền cao su Cam Tiêm, công nhân đồn điền cà phê Ray-na (Thái Nguyên).

Năm 1926 và 1928, phong trào công nhân phát triển mạnh, công nhân đã tổ chức một loạt cuộc đấu tranh chính trị. Lớn nhất là bãi công ở các nhà máy xi măng, nhà máy sợi Hải Phòng, nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm, nhà máy cua Bến Thuỷ,...

Các cuộc đấu tranh của công nhân mang tính chính trị, vượt khỏi phạm vi một xí nghiệp, liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương. Phong trào đấu tranh của công nhân diễn ra đồng thời với phong trào của nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp yêu nước khác. Giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?

Các hoạt động đấu tranh của công nhân, viên chức và học sinh học nghề trong giai đoạn 1926-1927 đã có những điểm mới đáng chú ý sau đây:

  • Được thực hiện với tính chất chính trị, không chỉ giới hạn trong một xưởng, một ngành hoặc một địa phương.
  • Liên kết được nhiều ngành nghề và nhiều địa phương khác nhau, thể hiện sự đoàn kết trong cả nước.
  • Chứng tỏ sự tiến bộ của tầng lớp công nhân, mặc dù vẫn chưa lan rộng đều khắp.

Tóm lại, đây là giai đoạn quan trọng trong phong trào cách mạng Việt Nam.Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bước phát triển mới của phong trào cách mạng việt nam (1926-1927) , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925).

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ