Tân Việt cách mạng Đảng (7 - 1928) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 09, 2024
Last Updated

Tân Việt Cách mạng Đảng là một đảng phái chính trị hoạt động ở Việt Nam với mục tiêu là giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của Pháp. Dựa theo chương trình lịch sử lớp 9, chúng ta sẽ học về Tân Việt cách mạng đảng (7 - 1928) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Tân việt cách mạng đảng (7 - 1928)


Năm 1925, một số sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập Hội Phục Việt.

Hội Phục Việt đổi tên nhiều lần và cuối cùng lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng (7-1928). Đảng Tân Việt tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước, hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.

Nội bộ Tân Việt có sự đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: vô sản và tư sản. Cuối cùng, xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hoá trong hoàn cảnh nào?

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hoá trong hoàn cảnh như sau:

  • Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang hoạt động rất tích cực và có ảnh hưởng lớn từ các tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.
  • Đồng thời, trong nội bộ của Tân Việt Cách mạng đảng, đã xảy ra cuộc tranh luận quyết liệt giữa hai khuynh hướng tư tưởng là vô sản và tư sản. Cuối cùng, khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã chiếm ưu thế.
  • Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tích cực chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng mới theo chủ nghĩa Mác-Lênin.

Sự phân hóa của Tân Việt Cách Mạng Đảng cho thấy yêu cầu cần có một Đảng Mác-xít-Lênin chủ xướng và lãnh đạo duy nhất đối với phong trào cách mạng ở nước ta.Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tân việt cách mạng đảng (7 - 1928) , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927).

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ