Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền CMT8 - Sử 9 - CTST

Nguyễn Minh Khánh
tháng 1 30, 2024
Last Updated

 Dựa theo SGK Lịch sử địa lý 9, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong CMT8 năm 1945. Sau đây, chúng ta sẽ phân tích bài giảng và trả lời một số câu hỏi củng cố kiến thức.

Giảng bài chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền Việt Nam trước cách mạng tháng Tám năm 1945 là quá trình mà nhân dân Việt Nam đã tập hợp, tổ chức và chuẩn bị để đẩy lùi thực dân Pháp và Nhật Bản để giành lại chính quyền và độc lập.

Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền


Vào tháng 11 năm 1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định chuyển hướng chiến lược và đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 đã xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc. Họ tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và nhấn mạnh việc giảm tô, thuế và chia lại ruộng đất công để nhân dân có ruộng. Đồng thời, họ thành lập Việt Minh nhằm tập hợp sức mạnh của nhân dân đối diện với thực dân.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật Bản thực hiện cuộc đảo chính lật đổ Chính quyền thuộc địa Pháp trên toàn Đông Dương. Đây là một cơ hội tốt để nhân dân Việt Nam khai thác và tận dụng để chuẩn bị khởi nghĩa.

Trong tháng 3 năm 1945, khởi nghĩa từng phần diễn ra ở nhiều địa phương khác nhau, như Tiên Du, Bần Yên Nhân, Ba Tơ và nhiều nơi khác. Chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều địa điểm và phong trào "Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói" lan rộng trên toàn quốc.

Để tổ chức và thống nhất các lực lượng vũ trang, ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ đã thành lập Việt Nam Giải phóng quân và xây dựng 7 chiến khu trên cả nước.

Ngày 4 tháng 6 năm 1945, Khu giải phóng Việt Bắc với trung tâm là Tân Trào đã được thành lập, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa.

Hãy xây dựng niên biểu về những sự kiện chính trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam

Lập niên biểu về những sự kiện chính trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa tháng Tám:

  • Tháng 11, 1939: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng chiến lược và đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
  • Tháng 5, 1941: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 xác định nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc và thành lập Việt Minh.
  • Ngày 19 - 5 - 1941: Ra đời Mặt trận Việt Minh nhằm tập hợp nhân dân vì mục tiêu giải phóng dân tộc.
  • Ngày 22 - 12 - 1944: Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
  • Ngày 9 - 3 - 1945: Nhật tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Chính quyền thuộc địa Pháp trên toàn Đông Dương.
  • Ngày 12 - 3 - 1945: Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định xem phát xít Nhật là kẻ thù chính và phát động cao trào Kháng Nhật, cứu nước.
  • Tháng 3, 1945: Khởi nghĩa từng phần diễn ra ở nhiều địa phương và chính quyền cách mạng được thành lập.
  • Từ ngày 15 đến ngày 20 – 4 - 1945, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân, xây dựng 7 chiến khu trên cả nước.
  • Ngày 4 - 6 - 1945: Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc với "thủ đô" là Tân Trào.

Đọc tư liệu 8.6, 8.7, hãy lí giải vì sao Mặt trận Việt Minh lại thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân

Mặt trận Việt Minh đã thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân bởi những lợi ích và sự tương đồng giữa mục tiêu của Mặt trận và mong muốn của nhân dân.

Mặt trận Việt Minh đã đặt mục tiêu đòi lại độc lập và tự chủ cho Việt Nam, chống lại sự thống trị của các nước đế quốc lên hàng đầu. Điều này đã tạo ra sự đoàn kết và thúc đẩy lòng yêu nước mạnh mẽ trong cộng đồng. Quần chúng nhân dân đã nhận thấy Mặt trận như một tổ chức đại diện cho quyền lợi và mong muốn của nhân dân.

Mặt trận Việt Minh đã cam kết bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhân dân. Họ đã đặt ra các chính sách và hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân, bao gồm thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế và giáo dục.

Như vậy, các em vừa tìm hiểu quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trước cách mạng tháng tám diễn ra, Hãy tìm hiểu thật kỹ bài học để nắm vững kiến thức nhé!

>> Xem bài học tiếp theo: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

>> Xem bài học trước đó: Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp - Nhật Bản.

Tài liệu tham khảo:

  • Sách giáo khoa Lịch sử Địa Lý lớp 9 Chân Trời Sáng Tạo.

TrendingTrang chủ