Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - SGK Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 03, 2024
Last Updated

 Dưa theo SGK Lịch sử lớp 9, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu bước chuyển mình của nước ta.

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng


Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thành lập vào đầu năm 1930, là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp trong thời đại mới, kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và yêu nước. 

Sự ra đời của ĐCSVN là bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định sự trưởng thành của giai cấp vô sản và khả năng lãnh đạo cách mạng, kết thúc thời kỳ khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng. 

Từ đó, cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân dưới sự dẫn dắt của ĐCSVN và trở thành một phần không thể tách rời của cách mạng thế giới. Sự ra đời của ĐCSVN cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho sự phát triển vượt bậc sau này của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

Đó là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỉ nguyên của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.

Chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam, sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và phong trào yêu nước Việt Nam, sự thống nhất của các tổ chức cách mạng tiên phong trước đó.

Tạo ra một lực lượng lãnh đạo mới, có khả năng đưa cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo chính xác, theo đúng quy luật của cách mạng thế giới, là cách mạng chống đế quốc, giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tạo tiền đề cho những chiến thắng lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

- Phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc, dân chủ, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản. Cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã lên cao trào, đòi hỏi phải có một tổ chức đảng chính trị để lãnh đạo¹.

- Thể hiện sự lan tỏa và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Nguyễn Ái Quốc và các nhà cách mạng tiên phong truyền bá rộng rãi, giúp nhân dân Việt Nam nhận thức được con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đây là sự chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng duy nhất của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Ba tổ chức cộng sản đã hợp nhất lại thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 2 năm 1930, sau đó đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 10 năm 1930, do Nguyễn Ái Quốc làm tổng bí thư

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau

Những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau là:

- Cần có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước, là đảng duy nhất của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là đảng lãnh đạo cách mạng.

- Cần có đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình cụ thể của cách mạng Việt Nam, theo đúng quy luật của cách mạng thế giới, là cách mạng chống đế quốc, giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Cần có chương trình hành động nhằm củng cố, giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là công - nông, đoàn kết quốc tế để thực hiện mục tiêu cách mạng.

- Tổ chức Đảng cần vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, dân chủ, gắn bó với nhân dân, có khả năng đối phó với mọi thử thách và khó khăn của cách mạng.

>> Có thể bạn cần xem lại bài học trước: Luận cương chính trị (10-1930).
Như vậy, chúng ta vừa học về ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hy vọng các em đã hiểu bài và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo.

Tài liệu tham khảo:
  • SGK Lịch sử lớp 9.

TrendingTrang chủ