Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - SGK Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 03, 2024
Last Updated

Dưa theo SGK Lịch sử lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học về hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là đại hội đã thống nhất ba tổ chức đảng hoạt động riêng lẻ thành tổ chức thống nhất. 

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sơ đồ tư duy Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt NamSơ đồ tư duy Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

- Ở Việt Nam, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là xu thế tất yếu. Lúc này, các phong trào yêu nước ở Việt Nam đã kết hợp với nhau để tạo nên làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ trên toàn quốc.

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Hội nghị thành lập Đảng vào đầu năm 1930 đã có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ vì những nguyên nhân sau:

Lần đầu tiên,  các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thống nhất dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản duy nhất. Từ đó, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân được tập hợp.

Những sách lược vắn tắt, chính cương vắn tắt đã được hội nghị thông qua được xem như những cương lĩnh chính trị đầu tiên.

Ý nghĩa của hội nghị là đại hội thành lập Đảng..

>> Xem phần tiếp theo của bài học luận cương chính trị (10-1930).

>> Xem lại bài học trước đó Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự thành lập của hội nghi thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

  • SGK Lịch sử lớp 9.

TrendingTrang chủ